Condicions generals de contractació

Aquestes són les condicions generals que regulen la relació contractual per la qual s’adquireixen els productes i es contracten els serveis que el TITULAR (veure Avís Legal) d’aquest Portal ofereix.

El seguiment de tots els passos per adquirir algun dels productes i/o serveis del Portal expressa l’adhesió plena i sense reserves de L’USUARI/ÀRIA totes i cadascuna de les condicions generals de contractació que el Portal tingui publicades en aquest moment en què L’USUARI/ÀRIA accedeixi a la pàgina.

PRIMERA.- OBJECTE

L’objecte de les presents condicions generals és la prestació de serveis de consultoria en Protecció de Dades, així com el subministrament per part del Portal de determinats models de textos jurídics per a llocs webs a favor de L’USUARI/ÀRIA, a canvi d’una contraprestació econòmica, segons s’estableix en les següents estipulacions.

SEGONA.- TIPUS DE PRODUCTES I / O SERVEIS

2.1. El Portal ofereix principalment els següents serveis en Protecció de Dades:

 • Consultoria en LOPD
 • Adaptació de textos legals per a la web
 • Externalització del servei de Delegat de Protecció de Dades (DPO) i formació en aquesta figura professional
 • Representació i Defensa Jurídica de L’USUARI/ÀRIA davant supòsits d’infracció de la normativa actual en Protecció de Dades (LOPD i RGPD)
 • Manteniment de LOPD
 • Auditoria de control i verificació en Protecció de Dades
 • Formació específica en Protecció de Dades

2.2. El portal també ofereix la comercialització en línia de textos legals estandarditzats, que L’USUARI/ÀRIA podrà adquirir segons es determina en aquestes condicions generals i serà absolutament responsable de la utilització que faci dels mateixos.

2.4. Excepte indicació en contra, els textos jurídics que s’exposen i s’ofereixen al Portal estan realitzats en llengua espanyola.

TERCERA.- ENTRADA EN VIGOR

3.1. S’entendrà que L’USUARI/ÀRIA presta el seu consentiment per vincular-se amb el TITULAR des que envia la seva acceptació a l’adquisició de qualsevol dels productes i/o serveis oferts en el Portal. Des d’aquest moment, L’USUARI/ÀRIA accepta i s’adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

3.2. L’acceptació de compra de qualsevol dels productes i/o serveis oferts en el Portal i el pagament corresponent no implica l’acceptació automàtica del TITULAR de l’esmentat encàrrec, sinó que s’entendrà que l’accepta quan el TITULAR li remeti a l’adquirent una justificació d’haver rebut el corresponent ingrés.

QUARTA.- PREU I PAGAMENT

4.1. El preu de cada un dels textos jurídics vindrà determinat de manera clara al Portal. El preu i condicions dels textos legals oferts en el Portal, poden patir oscil·lacions, però, en qualsevol cas, sempre regiran per L’USUARI/ÀRIA el preu i condicions que vinguin determinades en el moment en què presti el seu consentiment fent la comanda.

4.2. L’USUARI/ÀRIA que desitgi adquirir algun dels productes oferts en el Portal haurà d’abonar el preu corresponent a través d’un pagament electrònic a favor de TITULAR, mitjançant targeta de crèdit o dèbit o mitjançant Paypal.

4.3. L’USUARI/ÀRIA que seleccioni el pagament amb targeta de crèdit o dèbit com a forma de pagament, passareu a la plataforma Paypal, on haurà d’introduir les seves dades bancàries.

4.4. Els impostos aplicables que es meritin pel naixement d’aquesta relació no s’entenen inclosos en el preu dels productes exposats, llevat que es disposi el contrari. L’adquirent correrà amb els impostos derivats d’aquest contracte quan sigui legalment responsable, com ara l’impost sobre el valor afegit en el tipus percentual vigent al moment de la meritació.

4.5. Quan el TITULAR enviï a l’adquirent el text jurídic sol·licitat, així com l’informe de revisió legal web contractat, pot remetre la factura corresponent a aquesta operació separant el preu principal de l’IVA que li sigui aplicable.

CINQUENA.- OBLIGACIONS DE CONTRACTES EN LÍNIA

5.1. El TITULAR es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que entaula amb l’adquirent:

 • Posar a disposició de L’USUARI/ÀRIA al Portal la informació necessària relativa als productes i/o serveis que el TITULAR ofereix, així com a la seva contractació.
 • Enviar a l’adquirent una comprovació que manifesti la recepció per part del TITULAR de la seva sol·licitud o comanda realitzada.

5.2. Una vegada que el TITULAR verifiqui que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament, enviarà el text legal a l’adquirent en un termini màxim de 24 hores, des del moment en què rep la confirmació de recepció de la comanda per part del TITULAR. En cas que la comanda s’hagi rebut en dia no laborable, serà gestionat immediatament en el següent dia laborable.

5.3. El TITULAR s’obliga a lliurar un model de text jurídic, però el pagament dels preus que es determinen no donen dret a l’aquirent a cap altre tipus de servei o assessorament jurídic.

SISENA.- OBLIGACIONS DE L’ADQUIRENT

6.1. L’adquirent es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que entaula amb el TITULAR:

 • Efectuar la comanda segons les instruccions que el TITULAR especifiqui a l’efecte.
 • Proporcionar, en el cas de contractes i/o textos jurídics a mida, de manera precisa i ordenada tota la informació i especificacions que envolten el supòsit a què pretén aplicar el contracte i/o document jurídic.
 • Abonar el preu del producte i/o servei que desitgi adquirir segons les instruccions del TITULAR i l’estipulat en aquestes condicions generals.

SETENA.- RESPONSABILITATS

7.1. L’USUARI/ÀRIA adquirent serà responsable de totes les dades i manifestacions que pogués enviar al TITULAR, així com del contingut de qualsevol altra comunicació que emeti a aquest últim.

7.2. Els contractes i/o documents jurídics del TITULAR són lliurats a l’adquirent de forma exclusiva per a si mateix o per al seu negoci o organització, i no poden ser divulgats ni cedides a tercers encara que es tracti d’empreses del mateix grup, associacions en les que estigui integrat, o qualsevol altra persona o entitat vinculada d’alguna manera el / la adquirent.

7.3. Els USUARIS/ÀRIES adquirents són conscients, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, que un model de contracte i/o model de text jurídic està pensat per orientar sobre les clàusules habitual d’aquest tipus de relació jurídica, i l’USUARI/ÀRIA a adequar-lo a les especificacions del seu cas concret o sol·licitar un contracte i/o document jurídic a mida si el que desitja és regular la seva situació de forma concreta i definida.

L’Adquirent renuncia, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, a qualsevol dret de rescissió del contracte que li fos atorgat per la legislació vigent, després d’haver rebut el producte sol·licitat.

7.5. L’adquirent serà responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin de l’ús, utilització o tractament del model de text legal.

VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES

8.1. A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament, s’informa que les dades facilitades per L’USUARI/ÀRIA en l’adquisició dels productes del Portal s’incorporaran a un fitxer del qual és responsable el portal, amb la finalitat de gestionar la relació contractual i la realització d’activitats promocionals i publicitàries de productes i/o serveis propis per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

8.2. Si el Client no desitja que les seves dades siguin comunicades en els termes indicats o utilitzats amb les finalitats publicitàries i comercials descrits en l’apartat anterior, haurà de comunicar a la següent adreça de correu electrònic: info@asesorialopd.com.

8.3. En qualsevol moment, podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. L’escrit s’ha de remetre al domicili professional del TITULAR, mostrat en l’Avís Legal, o bé a l’adreça de correu electrònic info@asesorialopd.com. Aquests drets seran atesos sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del tractament, o, si escau, de la relació contractual.

NOVENA.- COOKIES

El TITULAR pot utilitzar cookies quan un USUARI/ÀRIA navega pels llocs i pàgines del portal.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’USUARI/ÀRIA al Portal. Les cookies utilitzades pel TITULAR o el tercer que actuiï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’USUARI/ÀRIA.

Quan L’USUARI/ÀRIA permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador. Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor del TITULAR, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per L’USUARI/ÀRIA amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, o promocions reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’USUARI/ÀRIA té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que L’USUARI/ÀRIA permeti la instal·lació de les cookies enviades pel TITULAR o del tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que L’USUARI/ÀRIA iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o login. Quedaran arxivats els documents electrònics que acrediten la conformitat amb el contracte, podent el client posar-se en contacte amb el TITULAR per corregir o modificar aquestes dades.

DESENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola, sent competents, per virtut de l’acceptació per part de L’USUARI/ÀRIA de les presents condicions, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència de L’USUARI/ÀRIA per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.